Fraude

Bij One Underwriting B.V. gaan wij uit van vertrouwen. Toch weten wij ook dat een kleine groep mensen misbruik van dat vertrouwen maakt door fraude te plegen. Omdat wij niet willen dat de eerlijke klanten nadeel ondervinden van deze groep mensen, doen wij actief aan fraudebestrijding.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van onze bedrijven om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'. Voorbeelden van fraude zijn:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schadeclaim (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden, niet volledig eerlijk zijn over de toedracht rond het ontstaan van de schade of het bezit of aankoop van de geclaimde goederen, etc.)
 • meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen bij een inbraak
 • betrokkenheid bij brandstichting
 • opzettelijk veroorzaken van schade en doen alsof het een ongeluk was
 • net doen alsof er letsel is of het letsel overdrijven
 • na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal

Wat doen wij aan de bestrijding en voorkoming van fraude?

Wij hebben verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en fraude op te sporen. Wij beschikken net als verzekeraars over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen opsporen. FISH is zo’n kennissysteem waarin de schadehistorie en specifieke fraude-informatie van de hele Nederlandse markt verzameld wordt en waarmee we fraude goed kunnen opsporen. Dit systeem maakt deel uit van ons acceptatie- en schadebehandelingsproces.

Wat doen wij bij een vermoeden van fraude?

Als wij een vermoeden van fraude hebben, stellen we altijd eerst een nader onderzoek in. Wij infomeren de (mogelijke) fraudeur hierover. In ons fraudebeleid houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude, zoals:

Welke maatregelen treffen wij?

Wij nemen maatregelen als we ontdekken dat het om fraude gaat. Denk aan:

 • de schade niet vergoeden
 • de gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • één of alle verzekeringen opzeggen
 • in de toekomst geen contracten meer met deze persoon aangaan
 • persoonsgegevens opnemen in onze interne incidentenregister
 • persoonsgegevens melden aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem), zodat deze opgenomen worden in het waarschuwingssysteem. Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars. Meer informatie hierover staat in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en op stichtingcis.nl.
 • aangifte doen bij de politie

Hoe informeren wij verzekerden die frauderen?

Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement), of we de fraude registeren en of we aangifte bij de politie doen.

Wij brengen kosten in rekening

Als er fraude is gepleegd kunnen wij de standaard vergoeding voor interne onderzoekskosten van € 532,- in rekening brengen. Naast deze kosten voor ons fraudeonderzoek, kunnen wij ook andere onterecht gemaakte kosten terugvorderen. Bijvoorbeeld het schadebedrag dat is uitbetaald.

Wanneer doen wij aangifte bij de politie?

Wij melden fraude bij de politie als:

 • dit zinvol is (bijvoorbeeld bij een aanzienlijke financiële schade, georganiseerde fraude, grote inbreuk op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen)
 • er zicht is op teruggave van goederen (denk aan gestolen auto’s)
 • als de politie daarom vraagt

Wilt u fraude melden?

Als u een vermoeden heeft dat een verzekerde of een andere relatie van One Underwriting B.V. fraudeert, kunt u dat aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met onze fraudecoördinatoren door een e-mail te sturen aan respectievelijk:

U kunt ook anoniem een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000