Conflicterende belangen

Ter voorkoming van conflicterende belangen tussen Aon als bemiddelaar en One Underwriting B.V. als gevolmachtigd agent van verzekeraars, hanteren wij een Procedure Conflicterende Belangen.

One Underwriting B.V. treedt bij het afsluiten van verzekeringen en het behandelen van schades op als gemachtigde namens de verzekeraars van wie zij een volmacht heeft verkregen. Indien u een verzekering heeft afgesloten via Aon, dan treedt deze op als adviseur van en bemiddelaar voor u.

Hieronder wordt beschreven hoe wordt omgegaan met situaties waarin Aon namens de klant en One Underwriting namens de verzekeraar een tegengesteld belang zouden kunnen hebben.

Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • Er is een verschil van mening over de condities waarop een risico kan worden verzekerd;
  • Er is een verschil van mening over de vraag of een schade al dan niet gedekt is onder de afgesloten verzekering;

Er is sprake van een schade waarbij meerdere klanten van Aon betrokken zijn.

Als zich een situatie voordoet waarbij sprake kan zijn van een tegengesteld belang, dan is het de medewerkers van One Underwriting en Aon niet toegestaan daarin zelfstandig een beslissing te nemen. De zaak wordt in dat geval voorgelegd aan de directie van One Underwriting B.V. Deze neemt een gemotiveerde beslissing, waarbij het belang van de klant volledig is meegewogen. Zo nodig wordt ter zake het oordeel van de volmachtgevende verzekeraar en de afdeling Juridische Zaken van Aon gevraagd. De beslissing wordt vastgelegd in het dossier van de klant en via Aon aan de klant gecommuniceerd.